Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 14 marca 2022 r.

WB1-PP.6733.3.2022

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.3.2022 z dnia 14 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wspólnej i Szczególnej w Szczytnikach na części działek oznaczonych nr ewid. 105 i 104 oraz na działkach nr ewid. 103 i 130/5, położonych w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Jednocześnie informuję, iż z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.