Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 3 lutego 2021 r.

WB1-PP.6733.102.2020

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), iż zbieranie materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu telekomunikacyjnego nr 66341 PPO_KORNIK_SZCZYTNIKI (84748) - wieży stalowej o wysokości do 35 m wraz z systemem antenowym (anteny sektorowe i radioliniowe) oraz szafami telekomunikacyjnymi na działkach oznaczonych nr ewid. 175/2, 179/7 i 180/2, położonych w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik, zostało zakończone.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuję, iż w ciągu 7 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Kórnik, osoby, którym przyznano status strony mają możliwość zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, codziennie w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana w przedmiotowej sprawie decyzja, kończąca wszczęte dnia 27 listopada 2020 r. postępowanie administracyjne.