Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

     Kórnik, dnia 27 lipca 2017 r.   WB1-PP.6733.43.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii oświetlenia drogowego, na działce oznaczonej nr ewid. 250, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Źródło: http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrze...