Back to top

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

     Kórnik, dnia 29 października 2018 r. 

WB1-PP.6733.99.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej,na działce oznaczonej nr ewid.: 542, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik oraz na działce oznaczonej nr ewid. 2/2, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

źródła: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrz...