Back to top

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza
Gmina Kórnik

Kórnik, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

WB1-PP.6733.49.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 52, 59/96, położonej w obrębie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kórnik. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku w godzinach urzędowania, w pok. 211, piętro II.

Źródło: http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/ogloszenia/wydzial-planowania-przestrze...