Back to top

Komunikat do rolników

Ogłoszenia
Bartosz Przybylski

 

UWAGA ROLNICY

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik informuje, że Gmina Kórnik zamierza przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu gminy. W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

Ankiety można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik lub u sołtysa albo pobrać ze strony internetowej: bip.kornik.pl (ogłoszenia i obwieszczenia) lub ze strony internetowej danego sołectwa.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Gminę dofinansowania na ten cel. W przypadku otrzymania dofinansowania, odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy złożą ankiety oraz w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w ankietach.

Rodzaje odpadów jakie będą odbierane od rolników:

- folie rolnicze, tunelowe, ogrodnicze,
- folia po balotach sianokiszonek,
- siatki do owijania balotów,
- worki po nawozach,
- sznurki rolnicze,
- opakowania typu BIG-BAG.

Zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, dlatego prosimy aby ankieta była wypełniona rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez Gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z uwagi na to, że dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania odpadów
z gospodarstw, rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć odpady
do miejsca wskazanego przez Urząd Miasta i Gminy. Termin i miejsce zbiórki zostaną podane do publicznej wiadomości.

Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone
z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), a folie - złożone i związane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik,  tel. 61 8170411 wew. 616.