Back to top

Zebranie Wiejskie w dniu 29.09.2022 r.

Zebranie
Sołectwo Szczytniki

Protokół nr 1

z Zebrania Wiejskiego sołectwa Szczytniki
odbytego w dniu 29 września 2022 r.

o godz. 18.15
1. Uprawnionych do głosowania 1227 osób
2. Zgodnie ze statutem sołectwa § 13 ust. 3 w przypadku kiedy nie będzie wymaganej liczby
osób – uprawnionych do głosowania (10% ogółu uprawnionych), zwołuje się zebranie o
godz. 18.15 i podejmuje uchwały bez względu na liczbę przybyłych osób.
3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg. listy obecności - 27 osób
oraz zaproszeni goście:
..................................................... NIE DOTYCZY........................................................
4. Na przewodniczącego zebrania wybrano: p. Bartosza Waltera
5. Na protokolanta wybrano: p. Annę Wiktorczyk-Nadolną
6. Zgodnie z powyższym przewodniczący stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne.
7. Przewodniczący przedstawił porządek zebrania:
a) Otwarcie zebrania
b) Stwierdzenie ważności zebrania
c) Przedstawienie planu zebrania i jego przegłosowanie
d) Wybór przewodniczącego i jego przegłosowanie
e) Wybór protokolanta i jego przegłosowanie
f) Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2022 r. na wybrany cel i jego przegłosowanie
g) Propozycja budżetu sołeckiego na 2023 r. i jej przegłosowanie
h) Dyskusja
i) Przedstawienie propozycji uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy
Kórnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
j) Wolne wnioski i głosy
k) Zamknięcie zebrania
Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:
za 23; przeciw 0; wstrzymujących się 1

8. Przebieg zebrania:
I. Przeniesienie niewykorzystanych środków z 2022 r.:
Na obszarze sołectwa Szczytniki postanawia się zmienić następujące przedsięwzięcia:
• z zadania: wydarzenie kulturalno-oświatowe kwota 2 241,66 zł
na zadanie utrzymanie zielenie i czystości w Szczytnikach.

Głosowanie: ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 – RAZEM 25 osób
• z zadania: wydarzenie kulturalno-oświatowe - kwota 6255 zł –
na zadanie: zakup i montaż 12 koszy na śmieci oraz 8 klipsów do istniejących koszy na
śmieci
Łącznie na nowe zadania: 8 115,01 zł

• Nowe zadanie: zakup i montaż 12 koszy na śmieci oraz 8 klipsów do istniejących koszy
na śmieci ze środków sołeckich;
• Montaż w czynie społecznym
Głosowanie: ZA: 24, PRZECIW: 1, WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 – RAZEM 26 osób

Głosy w dyskusji:
• Mieszkańcy ponownie zgłaszają potrzebę, aby z wyprzedzeniem dowiadywać się o kwotach
niewykorzystanych w danym roku i pomysłach na ich zagospodarowanie, a nie dopiero podczas
zebrania sołeckiego. Wtedy będą mogli spokojnie decydować.
Odp.: Sołtys postara się uwzględnić ten postulat

II. Propozycja budżetu sołeckiego na 2023 r.
Sołtys w imieniu rady sołeckiej przedstawił 2 propozycje:
Propozycja 1:
Projekt pętli autobusowej 45 000,00 zł
Utrzymanie terenów zielonych i czystości w Szczytnikach 10 000,00 zł
Wydarzenie kulturalno-sportowe w Szczytnikach 6 000,00 zł
Lokalne wydarzenie kulturalno-oświatowe 19 220,28 zł
Wynajem przenośnej toalety 1 560,00 zł
Łącznie: 81 780,28 zł

Propozycja 2:
Projekt pętli autobusowej 45 000,00 zł
Utrzymanie terenów zielonych i czystości w Szczytnikach 10 000,00 zł
Zakup radiotelefonów dla OSP Szczytniki 5 608,80 zł
Lokalne wydarzenie kulturalno-oświatowe 19 611,48 zł
Wynajem przenośnej toalety 1 560,00 zł
Łącznie: 81 780,28 zł

Głosy w dyskusji:
• Czy nie da się sfinansować projektu pętli z funduszy gminy?
Odp.: Jest to prawdopodobne, ale sfinansowanie przez sołectwo znacznie przyspieszy proces
inwestycyjny.
• Mieszkańcy chcą z funduszy sołeckich sfinansować zarówno zakup radiotelefonów dla OSP,
bo to wpływa znacząco na bezpieczeństwo lokalne, jak również dofinansować lokalny rajd
rowerowy, który jest szczytnicką tradycją. Rozważano różne warianty rozwiązania
zaistniałego problemu. Poddano pod dyskusję obniżenie kwoty przeznaczonej na projekt pętli,
przesunięcia kwot dla OSP oraz na rzecz organizacji rajdu, aby uzyskać w efekcie możliwość
realizacji wszystkich proponowanych zadań.

Ostatecznie, poddano pod głosowanie następującą propozycję, będącą wynikiem dyskusji:
Projekt pętli autobusowej 40 000,00 zł
Utrzymanie terenów zielonych i czystości w Szczytnikach 10 000,00 zł
Zakup radiotelefonów dla OSP Szczytniki 5 608,80 zł
Wydarzenie kulturalno-sportowe w Szczytnikach 6 000,00 zł
Lokalne wydarzenie kulturalno-oświatowe 18 611,48 zł
Wynajem przenośnej toalety 1 560,00 zł
Łącznie: 81 780,28 zł

Głosowanie: ZA: 15, PRZECIW: 9, WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 – RAZEM 25 osób
• Przedstawiciel OSP Szczytniki podziękował zebranym za uwzględnienie wniosku OSP.

III. Opinia dot uchwały Rady UMiG w Kórniku
Przewodniczący zebrania poddał pod dyskusję i do zaopiniowania przez mieszkańców projekt
uchwały Rady Miasta i Gminy w Kórniku dot. zasad usytuowania na terenie gminy Kórnik miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Głosowanie: ZA: 0, PRZECIW: 13, WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 – RAZEM 25 osób
Zebranie Wiejskiego Sołectwa Szczytniki negatywnie zaopiniowało przedstawiony projekt
uchwały.

IV. Wolne wnioski:
• P. Robert Ignaczak zrezygnował z udziału w pracach rady sołeckiej, składając stosowny
dokument na ręce sołtysa.
• P. xxxxxxxx poinformował zebranych o inicjatywie społecznego komitetu budowy
pamiątkowego obelisku na cmentarzu ewangelickim w Kamionkach, zachęcając do wsparcia
tej inicjatywy.
• P. xxxxxxxx poddał pod dyskusję pomysł podziału Szczytnik na 2 sołectwa, motywując
to możliwością pozyskania większych środków w budżetach sołeckich.
Odp.: ten pomysł wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz i wyliczeń, czy to
działanie korzystne dla wsi
Odp.: być może warto ten pomysł poddać pod dyskusję, ale to zbyt ważne, aby o tym teraz
decydować W spotkaniu poświęconemu tej inicjatywie powinno wziąć udział jak najwięcej
mieszkańców, którzy z wyprzedzeniem powinni otrzymać odpowiednie informacje i analizy,
aby przyjść przygotowanie na spotkanie.
Odp.: podzielona wieś musi mieć sołtysów, którzy będą chcieli ze sobą współpracować przy
projektach rozwojowych
Odp.: przy podziale wzdłuż naturalnej linii ul. Jeziornej połowa mieszkańców nie będzie
mieć dostępu do obecnie wspólnej infrastruktur takiej jak plac zabaw, świetlica wiejska itp.
Wniosek: P. xxxxxxxxx złożył do sołtysa formalny wniosek o rozważenie zwołania
zebrania wsi poświęconemu tej sprawie.
• Czy znany jest harmonogram remontów dróg w Szczytnikach?
Odp.: zgłoszono wszystkie drogi w Szczytnikach, członkowie zespołu ds. budowy i remontów
dróg (radni) oczekują na informacje od pracowników UMiG Kórnik ws uwarunkowań
opracowania planu i harmonogramu takich działań
• Przebudowa ul. Jeziornej – sołtys przedstawił koncepcję projektu tej inwestycji w części, za
którą odpowiedzialna jest gmina Kórnik.
Wniosek: mieszkańcy i radni proszą o zorganizowanie spotkania z władzami gminy i
projektantem w celu omówienia szczegółów koncepcji planowanej inwestycji wraz z
możliwością zgłoszenia uwag do niej. Sołtys postara się je zorganizować w uzgodnieniu z
gminą.
• Oświetlenie przejścia dla pieszych w Szczytnikach – radna Dominika Buczkowska przekazała
informację, że do końca 2022 r. zakończy się etap projektowania tego oświetlenia. Realizacja
lampy solarnej przewidziana jest na 2023 r. Ta informacja wzbudziła duże emocje wśród

mieszkańców, ponieważ wnioskują o tę inwestycję od połowy 2021 r. obawiając się o
bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły w Kamionkach.
• Projekt chodnika na ul. Mostowej – koniec etapu projektowania, na podstawie specustawy
planowany jest na październik 2023 r.
Wniosek: mieszkańcy wnoszą o uwzględnienie ochrony 2 dębów rosnących przy ul.
Mostowej w trakcie projektowania chodnika na tej ulicy i odpowiednie zwężenie chodnika w
tym miejscu.
• Mieszkańcy wnoszą o postawienie na ul. Jeziornej na wysokości ul. Mostowej znaku
„skrzyżowanie”, ponieważ kierowcy nie mają świadomości zbliżania się do skrzyżowania, co
powoduje szereg niebezpiecznych sytuacji.
• Budowa ul. Cichej – przedłużono termin realizacji do 15.12.2022
• Budowa ul. Międzylesie i okolicznych – termin realizacji do 15.01.2023.
• Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej – termin realizacji do końca roku 2022
• Sołtys przekazał informację, że mieszkańcy ulic Pogodnej, Bocznej i Poprzecznej podjęli
decyzję o sfinansowaniu kosztów projektu budowy tych ulic, aby przyspieszyć realizację
przez gminę. Wyceniony koszt projektu wyniósł 35 000 zł netto, z czego mieszkańcy chcą
zapłacić 20 000 zł. Zwrócili się do gminy o pokrycie pozostałej części, jednak gmina nie chce
partycypować w różnicy tej kwoty.

Wnioski formalne z zebrania:
1. Wniosek: mieszkańcy wnoszą o uwzględnienie ochrony 2 dębów rosnących przy ul.
Mostowej w trakcie projektowania chodnika na tej ulicy i odpowiednie zwężenie chodnika w
tym miejscu. P. xxxxxxxx
2. Wniosek: mieszkańcy i radni proszą o zorganizowanie spotkania z władzami gminy i
projektantem w celu omówienia szczegółów koncepcji planowanej inwestycji wraz z
możliwością zgłoszenia uwag do niej. Sołtys postara się je zorganizować w uzgodnieniu z
gminą. P. Dominika Buczkowska
3. Wniosek: formalny wniosek do sołtysa o rozważenie zwołania zebrania wsi poświęconemu
tej sprawie. P. xxxxxxxxx
Uchwała została przyjęta / nieprzyjęta.
9. Treść podjętych uchwał - uchwały w załączeniu (3 egz).

Protokołowała: Przewodniczący Zebrania
Anna Wiktorczyk-Nadolna Bartosz Walter