Back to top

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 2020 r.

Ogłoszenia
Sylwia Kowalska

Dotacja celowa pochodząca ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego dotyczy zamiany kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Forma dotacji

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych  - w wysokości 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pisemne wnioski można składać w dniach od 3 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, Poznań w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wnioski dostarczone do Starostwa przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

Dowiedz się więcej o likwidacji źródeł niskiej emisji: https://www.bip.powiat.poznan.pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji